Źródło nieznane
Reklama

Samorząd województwa od lat wspiera i realizuje szereg inwestycji i inicjatyw, dzięki którym promuje dziedzictwo kulturowe Kujaw i Pomorza. Dotyczy to m.in. 99 przedsięwzięć obejmujących prace konserwatorskie i remontowe zabytkowych obiektach, na które tylko w 2013 roku przeznaczono 13,5 miliona złotych. Zadania te były współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa. Prace objęły między innymi konserwację, restaurację i rekonstrukcję ołtarzy, chórów, organów oraz rzeźb, remonty, modernizacje dachów, rekonstrukcje i uzupełnienia ubytków murów i ścian, czyszczenie elewacji budynków. W większości dotyczyło to zabytkowych obiektów sakralnych – kościołów, klasztorów i ich wyposażenia.

– Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia samorządu województwa dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w naszym regionie. Jednym z najważniejszych jest realizowany konsekwentnie od kilku lat marszałkowski program ochrony zabytków, w ramach którego wielomilionowe dotacje na prace konserwatorskie pozwoliły na realizację ponad pół tysiąca zadań. Efekty tych działań widać w całym regionie w postaci odnowionych i uchronionych przed zniszczeniem setek bezcennych obiektów. Zrealizowane w ten sposób przedsięwzięcia promowaliśmy między innymi koncertami organizowanymi w zabytkowych wnętrzach – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Wśród tych przedsięwzięć kilka zasługuje na szczególną uwagę. Na pierwszym miejscu należy wymienić prace konserwatorskie przy konfesjonale z nawy południowej zabytkowego kościoła przyklasztornego dawnego opactwa cystersów, a obecnie kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie. Ponieważ budowę kościoła prowadzono etapami, północny rząd kaplic wybudowany w XIV w. wykonany jest w stylu gotyckim, natomiast południowy z XVII w. w stylu barokowym. Kościół ma bardzo bogate wyposażenie oraz ciekawe elementy architektoniczne. W prezbiterium zachowane są dwa gotyckie, ceramiczne, maskowe wsporniki sklepienne. Zewnętrzne ramię transeptu pokrywają fragmenty fryzu z XIV w. wykonanego z barwnych glazurowanych płytek ceramicznych z różnie odczytywanymi przedstawieniami. Sklepienia kościoła pokryte są bogatą dekoracją stiukową.

Kolejne prace dotyczyły remontu chóru muzycznego wspartego na dwóch słupach z parapetem o wykroju falistym, wymiany podłóg, boazerii oraz naprawy ściany zrębowej w wybudowanym w 1786 r. drewnianym kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie. Kościół jest utrzymany w stylu barokowo-klasycystycznym o konstrukcji zrębowej, oszalowany, na podmurówce z kamienia, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej.

Wymianę podłóg, boazerii oraz naprawę ściany zrębowej pod chórem przeprowadzono także wewnątrz drewnianego klasycystycznego, wzniesionego w drugiej połowie XVIII w. kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem.

W kościele filialnym p.w. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce, należącym do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Raciążu, przeprowadzono prace konserwatorskie dwóch konfesjonałów. Kościół został wzniesiony w 1768 r. przez cześnika inflanckiego Macieja Janty-Połczyńskiego z Komorzy i jest budynkiem jednonawowym, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, szerszą nawą dwuprzęsłową i z kwadratową wieżą dobudowaną w 1928 r. od zachodu oraz wnętrzem krytym stropem płaskim. Zachował się jednolity i ładny wystrój rokokowy z czasów budowy kościoła: ołtarz główny, trzy ołtarze boczne, chrzcielnica i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się obraz „Przemienienie Pańskie” Heyna z 1884 r.

Warto też wspomnieć o konserwacji drewnianych elementów ołtarza głównego wybudowanego na przełomie XIV i XV w. w stylu gotyckim z kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Osieku. Z inicjatywy Kajetana Sierakowskiego, senatora Królestwa Polskiego, kościół został gruntownie odnowiony w pierwszej połowie XIX w. Dobudowano wtedy zakrystię i chór muzyczny. Z zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: obraz Świętej Rodziny z XVII w., ołtarz barokowy z 1693 r., barokowa ambona z XVII w., monstrancja z XVII w., kielich barokowy z XVII w. oraz pacyfikał z końca XVII w.

Kolejne przeprowadzone prace dotyczyły m.in.:
Konserwacji elewacji gotyckiego, z XIV w., kamienno-ceglanego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu.
Konserwacji elewacji północnej prezbiterium kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie wzniesionego z cegły w latach 1320-1328 w stylu gotyckim z późnorenesansowymi i barokowymi elementami.
Prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonach cerkiewnych z XIX/XX w. Parafii Prawosławnej św. Mikołaja we Włocławku.
Konserwacji elewacji prezbiterium wzniesionego w II połowie XIII w. gotyckiego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina we Wrockach.
Remontu ścian i tynków, wybudowanego na przełomie XIX i XX w. w stylu neorenesansowym, kościoła filialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Boboli w Wałdowie, należącego do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Pruszczu Pomorskim.
Kontynuacji prac konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych przy chrzcielnicy oraz przy trzech rzeźbach w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach.
Renowacji mechanizmu organów piszczałkowych w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Prokopa w Kłóbce. należących do nielicznie zachowanych instrumentów zbudowanych przez znakomitą polską firmę organmistrzowską Dominika Biernackiego z Włocławka.
Prac konserwatorskich witraży ponad chórem muzycznym, w wieży oraz okien witrażowych na poziomie przyziemia kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy powstałego w 1876 r. dla niemieckiej gminy ewangelickiej.
Wymiany pokrycia dachowego we wzniesionym w 1765 r. w stylu barokowym i zbudowanym na planie prostokąta kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim.
Prac remontowo-konserwatorskich przy wymianie pokrycia dachowego na wybudowanym w 1876 r. w stylu neoromańskim kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Obkasie.
Prac konserwatorsko-remontowych drewnianej konstrukcji dachu, pokrycia dachowego i rynien w wybudowanym w II połowie XV w. kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trlągu.
Remontu konserwatorskiego nieszczelnej elewacji zachodniej i części elewacji północnej w wybudowanym w 1402 r., kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba w Płonnem.
Konserwacji polichromowanej powierzchni i uzupełnień wielu ubytków dwukondygnacyjnego ołtarza głównego w powstałym w 1724 r. kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu.
Prac konserwatorskich i restauratorskich przy mających liczne ubytki i spękania ikonach i innych elementach cerkiewnych, będących wyposażeniem cerkwi Parafii Prawosławnej św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim.
Remontu licznych ubytków ceglanej elewacji wzniesionego w latach 1883-1888, w stylu neogotyckim, murowanego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Kłobi.
Prac konserwatorskich i restauratorskich warstw malarskich ołtarza bocznego lewego we wzniesionym w okresie 1765-1812, w stylu barokowo-klasycystycznym kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie.
Konserwacji balustrady XVIII-wiecznego chóru muzycznego kościoła klasztoru oo. Reformatów na Podgórzu w Toruniu.
Kościół i klasztor ufundowane zostały w 1643 r. i wyposażone w jednorodnym stylu późnobarokowo-rokokowym. Rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki polichromii wnętrz w wybudowanym w 1879 r., z wykorzystaniem motywów neoromańskich i neogotyckich, trójnawowym kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy.

Reklama

Konserwacji wewnętrznych ścian i stropu nawy oraz polichromii w pochodzącym z pierwszej połowy XVII wieku drewnianym kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzelcach.

Remontu fundamentów i uzupełnienia ubytków spoin między cegłami elewacji od strony północno-wschodniej, XVIII-wiecznego pobernardyńskiego, murowanego budynku klasztornego, należącego do kościoła Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Świeciu.

Prac konserwatorskich posadzki neogotyckiego, zbudowanego w latach 1901-1903, kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy należącej do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiego Towarzystwa Jezusowego.

Prac konserwatorskich spichlerza i przejazdu wieży bramnej dwuskrzydłowego zamku krzyżackiego, wzniesionego w latach 1260-1305 z cegły i kamienia w miejscowości Zamek Bierzgłowski, będącego obecnie siedzibą Diecezjalnego
Centrum Kultury.

Konserwacji zabytkowego muru ogrodzenia wokół powstałego w latach 1864-1866 kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Pokrzydowie.

Prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu pochodzącego z II połowy XVIII w. kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu.

Prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu zniszczonej stolarki okiennej z zachowaniem konstrukcji i z wykorzystaniem zachowanego historycznego oszklenia i okuć w wybudowanym w 1829 r. kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kokocku, należącym do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Starogrodzie.

Konserwacji trzech feretronów, pochodzących z VXIII i XIX w., polegającej na odtworzeniu ubytków, warstw malarskich i naprawie drobnych spękań, z kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Biskupicach.

Wymiany pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich, wybudowanego pod koniec XIX w. budynku plebani Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie.

Renowacji i czyszczenia detali architektonicznych: obramień okien, parapetów, naroży oraz elewacji budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Alei Ossolińskich 12 w Bydgoszczy.