W ubiegłym tygodniu władze województwa łódzkiego odwołały - ze stanowiska dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi - Waldemara Zawodzińskiego. Jednocześnie został on odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora teatru do spraw artystycznych.

Reklama

Jak informował wówczas urząd marszałkowski decyzja został podjęta na podstawie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych teatru i nieprzestrzeganiu zapisów ustawy o finansach publicznych.

Obecnie obowiązki dyrektora teatru pełni Małgorzata Kowalska, dotychczasowy zastępca dyrektora do spraw finansowo-administracyjnych.

W związku z odwołaniem Zawodzińskiego ogłoszony został konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora teatru. Nowy dyrektor powołany ma być czas określony, tj. do 31 sierpnia 2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym urzędu marszałkowskiego (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – NIE OTWIERAĆ".

Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego nastąpi 8 września.