Za przyjęciem noweli głosowało 430 posłów, nie było głosów przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Reklama

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wniosła grupa posłów PiS.

Nowe przepisy umożliwiają udzielanie wsparcia finansowego twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wyznaczoną przez niego państwową instytucję kultury, które będzie następowało na podstawie złożonych wniosków, odpowiednio do urzędu obsługującego ministra albo wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury.

Nowela zakłada też wsparcie dla samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. Zgodnie z nim samorządowe artystyczne instytucje kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w wymiarze do 40 proc. utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca do 31 grudnia, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu roku 2019.

Reklama

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące taką działalność będą mogły starać się o pomoc w wymiarze do 50 proc. przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za tożsamy okres, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu z ub.r. Wykonanie przepisu powierza się ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wskazanym państwowym instytucjom kultury podległym ministrowi.

W ocenie skutków regulacji przyjęto, iż minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury w ramach projektowanego instrumentu wsparcia przeznaczy nie więcej niż 25 mln zł. Wartość pomocy udzielanej na podstawie odrębnej uchwały RM podmiotom prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie teatru, tańca lub muzyki wyniesie 400 mln zł, z czego kwota 50 mln zostanie przeznaczona dla branży koncertowej.

Przepisy mają wejść w życie 7 dni po dniu ogłoszenia.